Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van blessuresvrij.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van blessuresvrij.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door blessuresvrij.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van blessuresvrij.nl zijn vrijblijvend en blessuresvrij.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door blessuresvrij.nl. Blessurevrij.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt blessuresvrij.nl dit binnen enkele dagen na ontvangst van de bestelling mee.

 Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, incl. BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling is mogelijk via IDEAL. Mogelijk kan anders worden afgesproken met blessuresvrij.nl.
3.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van blessuresvrij.nl.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is blessuresvrij.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door blessuresvrij.nl.

 Artikel 4. Levering

4.1 De door blessuresvrij.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan blessuresvrij.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door blessuresvrij.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 blessuresvrij.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u blessuresvrij.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft blessuresvrij.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan blessuresvrij.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.(herroepingsrecht is 14 dagen)

 Artikel 8. Garantie

8.1 Indien blessuresvrij.nl producten aan de afnemer levert, is blessuresvrij.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop blessuresvrij.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door blessuresvrij.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door blessuresvrij.nl in behandeling te worden genomen.

 Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel. Is in het verkeer tussen u en blessuresvrij.nl, dan wel tussen blessuresvrij.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en blessuresvrij.nl, niet aansprakelijk. Tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van blessuresvrij.nl.

 Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft blessuresvrij.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit door het u schriftelijk mee te delen en zonder dat blessureresvrij.nl gehouden is tot enige schadevergoeding. Tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan : elke wil van de partijen onafhankelijk c.q onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakomen van de overeenkomst redelijke wijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

 Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan blessuresvrij.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is blessuresvrij.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan blessuresvrij.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door blessuresvrij.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat blessuresvrij.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met blessuresvrij.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door blessuresvrij.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 blessuresvrij.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam(Nederland).

Blessuresvrij.nl is onderdeel van:
MeerSport
Venkelbaan 41
2908 KE  Capelle aan den IJssel
Telefoon: 0180 310 750
KvK nummer: 29050967
BTW nummer: NL116323887B01
E-mail: verkoop@blessuresvrij.nl